Farská charita Dúbravka

Dňa 10. mája 2023 bola oficiálne založená Farská charita Dúbravka so súhlasom Miroslava Bederku, správcu farnosti. Pomáhať pre nás znamená vidieť v blížnych Krista a z motivácie viery stáť pri núdznych a odkázaných. Je to pre nás nedeliteľná súčasť našej osobnej viery, ako súčasť trojnožky ohlasovanie, slávenie, služba.

Farská charita by mala nielen pomáhať, ale aj budovať spoločenstvo.

Zodpovedné osoby a kontakty: charitadubravka@gmail.com
Vedúca FCH: Katarína Hulmanová khulmanova@gmail.com  0903783229
Zástupca vedúceho FCH: Vladislav Molnár vladislav.molnar@gmail.com 0944122172
Pokladník FCH: Erich Hulman erich.hulman@gmail.com

Komunikácia s farským spoločenstvom:

Na uvedené mailové adresy a telefóny, alebo na osobnom stretnutí.
V utorok po sv. omšiach je možné v sakristii  evidovať žiadosti o pomoc od farníkov, ale aj ponuky pomoci (u pani Bordáčovej, ktorá zapisuje v utorky úmysly sv. omší).

Prvé pravidelné aktivity:
V júni 2023 roku sme začali pravidelne navštevovať seniorov v Domove pri kríži. Návštevy prebiehajú formou spoločenských stretnutí v jedálni alebo záhrade domova jedenkrát do mesiaca. Snažíme sa potešiť seniorov svojou prítomnosťou, porozprávať sa s nimi a spríjemniť im čas spoločenskými hrami. Naše dobrovoľníčky zvyčajne prinášajú domáce koláče. Každú návštevu končíme krátkou modlitbou v Kaplnke Božieho milosrdenstva. V týchto stretnutiach plánujeme naďalej pokračovať aspoň jedenkrát do mesiaca.

Kontakt: Urszula Molnárová, u.molnarova@gmail.com 0940158944

Plánujeme venovať svoje sily aj pomoci rodinám, najmä mladým rodinám,  ktoré sa sem prisťahovali a nemajú rodinné zázemie. Okrem toho vidíme ako potrebné venovať pozornosť viditeľným i neviditeľným potrebám – opatrovníkom starých a odkázaných na pomoc, osamelým, núdznym, ľuďom bez domova, núdznym obyvateľom ubytovne Fortuna.

Farská charita Dúbravka a  Centrum rodiny úzko spolupracujú a navzájom sa dopĺňajú. Sme vďační  Centru rodiny za oživenie komunitného života v Dúbravke,  za odbornosť, kompetenciu a dlhodobú službu pre núdznych a odkázaných na pomoc.

V Centre rodiny sa ponúka pestrý výber činností a aktivít pre každého. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke centra.

Činnosť farskej charity môžete podporiť finančne v kostole Ducha Svätého v pokladničke alebo darom na účet, zriadený farnosťou pre Farskú charitu Dúbravka: SK72 0900 0000 0052 0409 3133. 

Srdečne pozývame farníkov, aby sa zapojili do našich aktivít. V aktivitách začíname skromne, ale počítame s Božím požehnaním úmyslov, pre ktoré sme vytvorili charitatívne spoločenstvo.