Spoločenstvá vo farnosti

V našej farnosti sú prítomné a rozličným spôsobom sa zapájajú do spoločného života farnosti viaceré spoločenstvá a združenia veriacich.

Niektoré sú cirkevne schválenými združeniami, iné nemajú ešte charakter súkromného cirkevného združenia so schválenými štatútmi, vznikli spontánne z iniciatívy farníkov pod dohľadom farára.

Spoločenstvá Združenia zázračnej medaily (ZZM) putovnej kaplnky Panny Márie

Ak chcete patriť do Združenia zázračnej medaily putovnej kaplnky Panny Márie a raz za za rok si vytvoriť na týždeň svoju domácu modlitbovú kaplnku s putovnou sochou Panny Márie, pridajte sa k našim skupinkám v Dúbravke. Môžete takto zažiť výnimočný čas s Pannou Máriou priamo vo vašej domácnosti.

Kontakt: a.hetes@gmail.com

eRko

eRko stretko pre deti vo veku 7 až 11 rokov je spoločenstvo detí a animátorov. Stretávame sa raz za dva týždne v sobotu 14:00-15:30 v Kostole Ducha Svätého. Cieľom stretiek je, aby sme s deťmi spolu rástli v radosti. Na stretkách máme rôzne aktivity, hráme sa, tvoríme, spoznávame našu vieru a kresťanské hodnoty. Erko stretká, ktoré fungujú na celom Slovensku v rôznych farnostiach pomáhajú pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých na zrelé kresťanské osobnosti.

Viacej info: https://erko.sk/ 

Spoločenstvá Modlitby matiek

Ak chcete zažiť duchovné modlitbové spoločenstvo spolu s inými maminami, potrebujete posilu a “napojenie” na Boha, pridajte sa k nám. Stretnutia Modlitby matiek ponúkajú možnosť spoločných modlitieb, vzájomného obohacovania cez odovzdávanie svojich deti a blízkych do Ježišových rúk. Stretnutia sa konajú raz do týždňa, vždy v ten istý čas a hodinu. Počas koronakrízy prebiehajú zoom stretnutia, trvajú obyčajne cca hodinu. V Dúbravke funguje niekoľko skupiniek, ak sa chcete pridať alebo založiť si novú, ozvite sa nám. Povieme Vám o aktuálnych možnostiach.

Kontakt: a.hetes@gmail.com

Svetielko

Svetielko je spoločenstvo mamičiek na materskej a rodičovskej dovolenke a ich detičiek. Stretávame sa raz týždenne, deti majú možnosť zapojiť sa do biblických katechézok a niečo si vyrobiť.

Kontakt: svetielko.dubravka@gmail.com

Mariánske stretko RPMKP

V našom stretku Rodiny Panny Márie, Kráľovnej pokoja (RPMKP) sa snažíme prehlbovať v úcte a oddanosti k Panne Márii: ak ideme k Bohu spolu s Máriou, ideme tou istou cestou, ktorou prišiel On k nám. Túžime, aby sa táto oddanosť prejavovala nielen v našich slovách, ale aj v každodenných rozhodovaniach a životných postojoch. Spolu sa modlíme, zdieľame, vytvárame priateľstvá…

Pre nových členov sme zvyčajne otvorení v septembri, kedy mávame duchovné cvičenia k zasväteniu sa Panne Márii. Ale môžete sa k nám pridať aj v tomto čase pandémie. Stretávame sa raz do týždňa online, 8-12 ľudí, väčšinou vo veku 35-50 rokov.

Kontakt: rpmkp_stretko@googlegroups.com, d.ondrusova@gmail.com

AGAPE - organizácia, príprava občerstvenia

Zapojte sa do skupinky jednotlivcov/rodín, ktoré pomáhajú pri organizovani farských AGAPE. Agape sa uskutočňujú spravidla raz za mesiac, prvú nedeľu v mesiaci po farskej sv. omši o 12:00.

Kontakt: anina.lapos@gmail.com

Klub kresťanských seniorov

Klub vznikol krátko po Veľkej noci v roku 2000 z modlitbového spoločenstva a spevokolu sv. Cecílie. V súčasnosti ho tvoria kresťansky orientovaní seniori farnosti za účasti pôvodných členov. Každý senior, ktorý má záujem tvoriť s nami spoločenstvo, môže sa k nám pridať.

Pravidelne každý týždeň sa stretávame v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej ul.12. Zvykneme spolu čítať jednotlivé state Svätého písma a uvažujeme o ňom v priemete na náš bežný život. V poslednej dobe tiež čítame a diskutujeme nad katechézami pápeža Františka o dôležitosti rozlišovania pre život v našej dobe pod názvom „Srdce nám hovorí o Bohu“. Niekedy premietame náučne orientovaný film spojený s diskusiou.

Raz za mesiac (obvykle tretiu nedeľu mesiaca) mávame veľké stretnutie, niekedy aj s niektorými z duchovných otcov farnosti. Podnikáme púte na známe Mariánske putne miesta na Slovensku i v Čechách, či na Morave, častokrát aj v sprievode niektorého z našich kňazov.

Podporujeme a pomáhame vo farnosti pri upratovaní, či iných aktivitách v rámci našich možností. Spolupracujeme aj so Združením kresťanských seniorov Slovenska, MÚ Dúbravka a ostatnými klubmi seniorov v Dúbravke.

Kontakt: dc2@dubravka.sk, 0948 230 367

Inštitút sv. Jána Pavla II. pre manželstvo a rodinu

Inštitút sv. Jána Pavla II. pre manželstvo a rodinu bol založený dňa 21.11.2004 v Bratislave Dúbravke pod pôvodným názvom Inštitút rodiny v Bratislve. V súčasnosti pôsobí ako verejné združenie veriacich (schválené Trnavským arcibiskupom podľa § 314 KKP zo dňa 9.5.2016, pod číslom prot. 3797/16) so sídlom v Trnave, ale s pôsobením v rámci celého Slovenska. Má štyri základné ciele:

  • Obnovovať kresťanské rodiny podľa teológie manželstva a rodiny Jána Pavla II.
  • Napomáhať spolupráci kňazov a laikov v rodinnej pastorácii
  • Napomáhať v zdravú kresťanskú výchovu detí a mládeže
  • pomáhať vytvárať v rodinách „dom a školu spoločenstva“ – šťastné kresťanské rodiny

O dosahovanie týchto cieľov sa rodiny združené v spoločenstvách Inštitútu usilujú v duchu spirituality svojho zakladateľa a inšpirátora – Sv. pápeža Jána Pavla II., ktorá stojí na 4 pilieroch:

  • Osobný vzťah a hlboká úcta ku každému človeku.
  • Duchovný život. (Čítanie a počúvanie Božieho slova a učenia Cirkvi, modlitba, sviatostný život – najmä prijímanie Eucharistie, mariánska úcta.)
  • Služba manželstvu a rodine.
  • Život v bratskom spoločenstve.


Kontakt:
info@institutrodiny.sk