Farská pastoračná rada

Štatút prvej Farskej pastoračnej rady v Bratislave-Dúbravke

Tento štatút vychádza z návrhu, ktorý schválil arcibiskup Stanislav Zvolenský v roku 2023 pre farské pastoračné rady (FPR) pre bratislavskú arcidiecézu. So súhlasom Arcibiskupského úradu bol upravený, aby zohľadňoval miestne špecifiká. 

Článok 1: Zriadenie FPR

Farská pastoračná rada je zriadená vo farnosti Bratislava-Dúbravka v súlade s kánonom 536 ako poradné kolégium farára pri spolupráci na pastoračnej činnosti farnosti a ako znak farského spoločenstva a bratstva, ktorý vyjadruje spoluzodpovednosť všetkých členov Božieho ľudu na trvalom budovaní Cirkvi. Tvoria ho kresťania katolíci, ktorí reprezentujú farské spoločenstvo a sú ochotní k službe, zaväzujú sa žiť svoje priľnutie k viere v Ježiša Krista, inšpirovať svoje rozhodnutia evanjeliom a podieľať sa na živote Cirkvi.

Doba trvania prvej FPR vo farnosti Bratislava-Dúbravka je stanovená na dva roky, do 31. marca 2026, ak farár neurčí inak.

Článok 2: Funkcia a úlohy FPR 

FPR je kolégium s poradnou funkciou, pracuje na vypracovaní pastoračných rozhodnutí, za ktoré nesie konečnú zodpovednosť farár. Návrhy FPR musia byť plodom rozlišovania uskutočneného spoločne pod vedením Ducha Svätého, preto sú, najmä ak sú vyjadrené veľkou väčšinou, pastoračne vhodné na uskutočnenie. 

Úlohy FPR sú:

a) podporovať dosiahnutie jednoty v živote farského spoločenstva okolo Eucharistie a podporovať rozlišovanie spoločenstva vo vzťahu k svedectvu lásky a vyznania viery;

b) vypracovať a aktualizovať ročný pastoračný program v rámci pastoračného plánu farnosti;

c) presadzovať, podporovať, koordinovať a hodnotiť pastoračné aktivity farnosti vo vzťahu s diecéznym alebo národným pastoračným plánom;

d) spoznávať a analyzovať realitu farnosti;

e) podporovať spoločenstvo združení, hnutí a farských skupín medzi sebou a s celým spoločenstvom;

f) poskytovať Farskej ekonomickej rade podnety a základné kritériá pre správu majetku a štruktúr farnosti podľa zistených pastoračných potrieb.

Článok 3: Zloženie FPR

FPR je zložená z týchto členov:

 1. farár farnosti, predseda;
 2. farskí vikári, prípadne kňazi spolupracujúci vo farnosti;
 3. stáli diakoni pastoračným poslaním v službe farnosti, katechéti;
 4. člen Farskej ekonomickej rady, resp. ekonomický poradca, ktorý plní obdobné funkcie;
 5. zástupca zo spoločenstiev zasväteného života, ak pôsobia na území farnosti;
 6. predseda farskej charity, ak pôsobí vo farnosti;
 7. zástupcovia pastoračných združení, cirkevných hnutí a skupín a iných subjektov pastoračného významu pre farnosť (napr. cirkevná škola, škôlka);
 8. iní členovia vymenovaní farárom pre ich konkrétnu odbornosť.

 Všetci členovia FPR musia byť vymenovaní farárom.

Článok 4: Počet a charakteristika členov FPR

Počet členov FPR musí uľahčovať priebeh zasadnutí FPR a zabezpečovať kritérium reprezentatívnosti jednotlivých zložiek farského spoločenstva. Členovia FPR musia mať 18 rokov, ukončenú kresťanskú iniciáciu, mať bydlisko vo farnosti alebo v nej trvale pracovať, byť v plnom spoločenstve s Katolíckou cirkvou a nemať žiadne kanonické ani morálne prekážky.

Prvá FPR v Bratislave-Dúbravke by nemala mať viac ako 20 členov. Tí vykonávajú svoju službu bez nároku na odmenu. Na jej čele je farár, s jeho poverením ho môže na zasadnutí FPR zastupovať iný člen FPR.  

Mená vymenovaných členov FPR sa oznámia na záver nedeľných svätých omší a písomnou formou, ktorá sa považuje za najvhodnejšiu na ich vyhlásenie; oznámia sa aj miestnemu dekanovi a diecéznemu ordinárovi.

Článok 5: Prípravná komisia pre vytvorenie FPR

Prípravná komisia FPR sa skladá z farára a niektorých zástupcov farského spoločenstva, ktorých vymenúva farár. Prípravná komisia sa stará o informovanosť komunity a pripravuje kritériá a normy pre tvorbu FPR, pričom určuje aj počet jej členov.

Konkrétne:

a) pripravuje zoznam kandidátov, pričom zabezpečuje primerané zastúpenie vzhľadom na pohlavie, vek a rôzne oblasti farnosti;

b) pripravuje zoznam združení, hnutí, cirkevných skupín a pastoračných reálií, ktoré môže predložiť svojho zástupcu do FPR.

Článok 6: Orgány FPR

a) predseda, ktorým je z titulu svojej funkcie farár;

b) predsedníctvo zložené z predsedu, tajomníka a niektorých členov FPR, ktoré je zodpovedné za: určenie otázok, ktorými sa má FPR zaoberať, prípravu programu zasadnutí, koordináciu práce komisií;

c) tajomník, ktorého menuje farár a ktorý je zodpovedný aj za vyhotovenie zápisníc zo zasadnutí;

d) pracovné komisie, ktorých členmi môžu byť aj osoby, ktoré nepatria do FPR, a ktoré môžu byť zriadené natrvalo alebo dočasne. Cieľom komisií je prehĺbiť poznatky o konkrétnych problémoch a poskytnúť podklady potrebné na ich posúdenie.

Článok 7: Pracovné komisie FPR

 1. Liturgická komisia. Stará sa o liturgický život vo farnosti aj zabezpečenia slávenie poriadku v troch kostoloch farnosti, výzdobu a pod.
 2. Charitatívna komisia. Stará sa o duchovné a hmotné potreby najmä chorých, starých a núdznych. Koordinuje poskytovanie poradenstva.
 3. Komisia pre spoločenstvá vo farnosti. Koordinuje ich fungovanie, vzájomnú spoluprácu v prospech farnosti.
 4. Komisia pre akcie:

Duchovno-vzdelávacie: Stará sa o katechetickú činnosť vo farnosti, katechizáciu detí, mládeže a dospelých; prípravu k sviatostiam, duchovné obnovy i vzdelávanie vrátane pre mužov a ženy, prednášky v kostole, spoločenskej miestnosti, v Centre pre rodinu.

Spoločenské akcie: Organizuje akcie mimo kostola ako napríklad farfest, farský ples, farské zájazdy a púte, umelecké a športové akcie.

 1. Informačno-komunikačná komisia. Stará sa o internetové stránky farnosti, oznamy, vývesky, zasielanie informácií  farníkom a zber informácií, podnetov, spätnej väzby od nich. Pripravuje a rozmnožuje materiály pre potreby farskej pastoračnej činnosti. Pomáha oslovovať farníkov vrátane nových i nezapojených, ako aj nepraktizujúcich obyvateľov Dúbravky. Riadi činnosť farskej knižnice  a podobne.
 2. Jednotlivé komisie sa môžu schádzať a pracovať samostatne s vedomím farára.
 3. Ak je to potrebné, možno ustanoviť ďalšie komisie alebo iné orgány pre špeciálne úlohy napr. koordinátora pre mládež a nových farníkov a vymedziť im právomoc s potvrdením farára.

Článok 8: Zasadnutia FPR

FPR sa schádza spravidla raz za dva mesiace a vždy, keď to farár uzná za vhodné alebo na žiadosť tretiny jej členov.

O zvolaní FPR a programe zasadnutia informuje predseda členov aspoň týždeň vopred. Zasadnutie je platne zvolané za prítomnosti väčšiny členov FPR. Na začiatku každého zasadnutia sa po chvíli modlitby a počúvania Božieho slova prečíta zápisnica z predchádzajúceho zasadnutia. V prípade hlasovania sa predseda nemá odchýliť od názoru nadpolovičnej väčšiny prítomných bez naliehavého dôvodu. FPR určí najvhodnejší spôsob včasného informovania spoločenstva o prerokovaných témach.

Článok 9: Zánik členstva vo FPR

V prípade neospravedlnenej neúčasti na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach FPR zaniká členovi funkcia. Farár vymenuje iného člena, ktorý nahradí člena, ktorému zanikla funkcia. Obdobné sa vzťahuje aj na situácie, ak sa člen vzdá funkcie alebo zomrie.  

Článok 10: Vzťahy s ostatnými pastoračnými radami a vikariátom 

a) FPR pracuje v súlade s diecéznou pastoračnou radou.

b) FPR sa snaží nájsť aktivity a formy spolupráce s pastoračnými radami ostatných farských spoločenstiev dekanátu.

c) Farnosti, ktoré vedie ten istý farár, tvoria jednotlivé FPR, ktoré však nájdu chvíle na stretnutie za účelom jednotného plánovania spoločných pastoračných aktivít.

Článok 11: Zmeny a platnosť tohto štatútu

Tento štatút možno zmeniť. Zmeny môže predložiť aj člen FPR. Zmeny schvaľuje farár. Ak farár neurčí inak, tento štatút platí do 31. marca 2026.

Článok 12: Odkaz na všeobecné pravidlá

Na všetky záležitosti, ktoré nie sú upravené v tomto  štatúte, sa vzťahujú normy kánonického práva.

Schválil farár Miroslav Bederka, po konzultáciách s prípravnou komisiou, ktorú vytvoril v zmysle čl. 5  Štatútu.

V Bratislave, 19. marca 2024 na sviatok svätého Jozefa, ženícha Panny Márie

Zloženie farskej pastoračnej rady v Bratislave-Dúbravke

Rada je zložená z týchto členov:

 1. farár farnosti, predseda – Miroslav Bederka
 2. farskí vikári, prípadne kňazi spolupracujúci vo farnosti – Tomáš Tarčák, Milan Jaroš
 3. tajomník – Marek Brenčič
 4. člen Farskej ekonomickej rady, resp. ekonomický poradca, ktorý plní obdobné funkcie – Marián Lučanič
 5. predsedníčka farskej charity – Katarína Hulmanová
 6. pracovné komisie rady:

a) Liturgická komisia – Marek Tomko, Marián Adamčík

b) Charitatívna komisia – Katarína Hulmanová

c) Komisia pre spoločenstvá vo farnosti – Adriana Lučaničová, Anna Javornícka (aj komunikácia s novými farníkmi)

d) Komisia pre akcie: Juraj Hudcovský, Natália Adamčíková

e) Informačno-komunikačná komisia: Emil Mucha, Ľubomír Skach ml.

Zároveň manželia Adamčíkovci budú koordinátori pre mládež v našej farnosti.

Schválil farár Miroslav Bederka, po konzultáciách s prípravnou komisiou, ktorú vytvoril v zmysle čl. 5  Štatútu.

V Bratislave, 19. marca 2024 na sviatok svätého Jozefa, ženícha Panny Márie