Synoda vo farnosti

Synoda o synodalite

17. októbra 2021 na podnet pápeža Františka diecézy po celom svete vykročili na cestu obnovenia spoločného kráčania (synodality), ktorá má byť prípravou na celosvetovú Synodu biskupov, ktorá sa uskutoční na dvoch zasadnutiach v októbri 2023 a v októbri 2024 na tému „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia“.

Svätý Otec chce, aby sme na všetkých úrovniach života Cirkvi podnietili také procesy, ktoré by pomohli Cirkvi účinnejšie vykonávať jej najzákladnejšie poslanie, ktorým je evanjelizácia sveta.

Čo chceme dosiahnuť

Chceme hľadať odpoveď na otázku, ako sa spoločné kráčanie pri ohlasovaní evanjelia dnes uskutočňuje v našej Cirkvi a aké kroky nás Duch Svätý pozýva urobiť, aby sme v tomto kráčaní rástli. Práve naším spoločným kráčaním sa totiž najúčinnejšie uskutočňuje a prejavuje povaha Cirkvi ako putujúceho a misionárskeho Božieho ľudu.

Bezprostredným cieľom je získať podnety pre zhromaždenie biskupov – najprv na úrovni biskupských konferencií, potom svetadielov a nakoniec celosvetového stretnutia v Ríme.

Na úrovni našej farnosti je ešte dôležitejším cieľom začať stretávania a rozhovory, ktoré umožnia hlbšie zapojenie veriacich do života Cirkvi – vdýchnuť nový život miestnej cirkvi, aby bola vo svojom poslaní plodnejšia.

Cieľom synody nie je produkovať dokumenty, ale „dať vypučať snom, vzbudiť proroctvá a videnia, dať rozkvitnúť nádejám, podnietiť dôveru, obviazať rany, previazať vzťahy, vzbudiť úsvit nádeje, učiť sa jeden od druhého, a vytvoriť pozitívne vnímanie, ktoré osvieti mysle, zahreje srdcia, navráti silu rukám“.

Ako synoda prebieha

Celosvetovo synoda prebieha v troch fázach:

Prvá fáza na úrovni partikulárnej cirkvi prebehla od októbra 2021 do augusta 2022 pod vedením diecézneho biskupa. Cieľom tejto fázy boli konzultácie Božieho ľudu vo farnostiach a rehoľných komunitách. Výstupy z týchto konzultácií sa stali podkladom pre diecéznu syntézu.

Druhá fáza (kontinentálna), prebehla od septembra 2022 do marca 2023. Jej výstupy v podobe záverečných dokumentov zo siedmich kontinentálnych oblastí umožnia Generálnemu sekretariátu Synody biskupov vypracovať pracovný dokument pre tretiu fázu v júni 2023.

Tretia fáza: synodálna cesta napokon vyvrcholí v októbri 2023 a v októbri 2024 zhromaždením biskupov v Ríme, podľa procedúr stanovených v konštitúcii Biskupské spoločenstvo, vydanej v roku 2018.

Synoda v našej farnosti

V rámci prvej fázy sa v našej farnosti zapojilo do synodálnych diskusií cca. 8 skupín po 4-12 členov, ktoré uskutočnili viacero stretnutí k rôznym témam navrhnutých Svätým Otcom Františkom.

Výsledkom boli dva dokumenty:

  • farská syntéza, ktorá bola zaslaná synodálnemu koordinátorovi našej diecézy a ktorá bola zahrnutá do diecéznej syntézy,
  • súhrn konkrétnych podnetov a námetov pre oživenie a obohatenie života v našej farnosti.

 Do oboch dokumentov boli zahrnuté aj podnety z viacerých neformálnych rozhovorov.

Pre praktický život našej farnosti je dôležitejší druhý dokument, na základe ktorého pokračujú stretnutia a diskusie k rôznym námetom.

Ako jeden z prvých konkrétnych výstupov týchto aktivít je aj táto nová webová stránka našej farnosti, ktorá má naplniť požiadavku, aby bola prehľadnejšia, bohatšia, vizuálne príťažlivejšia a najmä priebežne aktualizovaná.

Ďalší dôležitý podnet je vytvorenie farskej pastoračnej rady. Farská pastoračná rada bola po cca ročnej dôkladnej príprave vytvorená a ustanovená na Veľkú noc 2024. Podrobnosti sa môžete dozvedieť na samostatnej podstránke FARNOSŤ / Farská pastoračná rada.

 – 

Ďalšie zdroje informácií

Viac informácií možno nájsť na stránkach k synode o synodalite:

Modlitba k Duchu Svätému za synodu

Sme tu pred Tebou, Duch Svätý:

zišli sme sa v Tvojom mene.

Ty si náš pravý radca.

Príď k nám,

stoj pri nás,

vstúp do našich sŕdc.

Pouč nás, kam máme ísť,

a ukáž nám cestu, po ktorej treba kráčať.

Nedovoľ, aby sme my, slabí a hriešni,

spôsobili neporiadok.

Nech nás nezvedie nevedomosť.

Daj nám dar rozlišovania,

nech nie sme zaujatí kvôli predsudkom

a falošným ľudským ohľadom.

Veď nás k jednote,

aby sme nezišli z cesty pravdy a spravodlivosti,

ale napredovali na púti do večného života.

O to prosíme Teba,

ktorý pôsobíš vo všetkých časoch a na všetkých miestach,

v spoločenstve s Otcom i Synom,

na veky vekov. Amen.